Stany lękowe są wynikiem nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania układu nerwowego. Fobia społeczna, nerwica natręctw czy napady paniki to zaburzenia lękowe, które nie tylko można, ale wręcz należy leczyć. Problemy tego typu w znaczny sposób utrudniają bowiem codzienne funkcjonowanie samego zaintere-sowanego, a także osób z jego bliskiego otoczenia. Jakie są przyczyny i objawy nerwicy lękowej? Odpowiadam!

Nerwica lękowa – co to jest?

Nerwica lękowa to jedno z najczęściej występujących, a jednocześnie najtrudniej-sze do zdiagnozowania zaburzenie lękowe. Przypadłości tej towarzyszy uporczywy i uogólniony lęk, który może pojawić się w dowolnym momencie i występuje nieza-leżnie od czynników zewnętrznych. Szacuje się, że problem dotyka od 5 do 8% spo-łeczeństwa.

Osoba cierpiąca na nerwicę lękową z czasem zaczyna odczuwać lęk w każdej sytu-acji życiowej, społecznej czy interpersonalnej. Przy nerwicy występuje samonapę-dzający się mechanizm – stany lękowe powodują nieprawidłowe reakcje somatycz-ne i psychotyczne organizmu, a to sprawia, że lęk staje się coraz silniejszy – tzw. błędne koło.

Objawy nerwicy lękowej

Nerwica lękowa objawia się dwojako – fizycznie i psychicznie. Jej symptomy są niecharakterystyczne, co w praktyce znaczy tyle, że można je przypisać wielu róż-nym chorobom. Dlatego właśnie zdiagnozowanie nerwicy lękowej jest takie trudne.

Nerwica lękowa – fizyczne objawy lęku

Przypadłości towarzyszy wiele objawów somatycznych. Bywają one tak niepokojące, że dodatkowo nasilają lęk. Chory na nerwicę lękową może doświadczać takich ob-jawów jak:

 • trudności z oddychaniem,
 • ucisk w gardle,
 • zawroty głowy,
 • ból w klatce piersiowej,
 • kołatanie serca,
 • ucisk w żołądku i nudności,
 • nadmierne pocenie się,
 • krótki i płytki oddech,
 • suchość w ustach,
 • bezsenność,
 • bóle mięśniowe,
 • drętwienie kończyn,
 • drżenie rąk,
 • biegunka,
 • częstomocz,
 • nieregularne miesiączki.

Nerwica lękowa – psychiczne objawy lęku

Zespół lęku uogólnionego w znacznym stopniu wpływa na sposób myślenia i za-chowanie chorego. Psychotyczne objawy nerwicy lękowej to:

 • urojenia,
 • omamy,
 • halucynacje,
 • depersonalizacja,
 • myśli samobójcze,
 • strach przed wszystkim,
 • natrętne myśli.

Oprócz symptomów psychotycznych w przebiegu nerwicy lękowej występują rów-nież objawy emocjonalne. Należą do nich:

 • nieuzasadniony lęk przed nieznanym,
 • nieustanne uczucie niepokoju,
 • lęk o swoje życie i zdrowie,
 • strach przed kontaktem z ludźmi,
 • stany depresyjne,
 • drażliwość.

Nerwica lękowa – przyczyny

Osoby, których dotyka nerwica a szczególnie nerwica lękowa, często zadają sobie pytanie, co ją wywołało. Zwykle trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jaka jest bez-pośrednia przyczyna zaburzeń. W dodatku u każdego chorego zestaw czynników wywołujących nerwicę lękową jest nieco inny. Wpływami na rozwój nerwicy lęko-wej mogą być m.in. zaburzenia w wydzielaniu w mózgu neuroprzekaźników takich jak serotonina i noradrenalina spowodowana także różnego rodzaju odczuciami pa-ranormalnymi, destrukcyjnymi snami, oglądaniem zastraszających filmów, słuchanie i oglądanie destrukcyjnych informacji.

Środowiskowe przyczyny nerwicy lękowej

O ile trudno wskazać przyczynę rozwoju dolegliwości u danej osoby, o tyle przyczy-ny tego zaburzenia zostały dokładnie poznane przez naukę. W dużym uproszczeniu czynniki wywołujące nerwicę lękową można podzielić na wiele grup, a jedną z nich tworzą determinanty środowiskowe.

Częstym źródłem nerwicy lękowej jest trauma z dzieciństwa. Może ona być związana z przemocą w rodzinie, zastraszaniem, presją rodziców, molestowaniem seksualnym czy stosowaniem używek przez bliskich chorego. Wpływ na pojawienie się nerwicy mogą mieć również mniej oczywiste powody takie jak brak akceptacji, uczucie wsty-du, porażki czy niespełnienie czyichś wygórowanych oczekiwań.

Biologiczne i genetyczne przyczyny nerwicy lękowej

Okazuje się, że bezpośrednią przyczyną nerwicy lękowej mogą być także uwarun-kowania genetyczne. Zaobserwowano bowiem przekazywanie predyspozycji do te-go typu zaburzeń w obrębie rodziny. Ponadto niektóre osoby są bardziej podatne i narażone na wystąpienie nerwicy niż inni poprzez większą wrażliwość emocjonal-ną. Do choroby predysponują określone typy osobowości.

Nerwica jest największym zagrożeniem dla osób mających osobowość lękliwą. Ce-chuje się ona tym, że dana osoba jest nieodporna na krytykę, nieustannie doszukuje się wszędzie problemów nawet tam, gdzie ich nie ma (lub wręcz sama je tworzy), nie ma poczucia własnej wartości, uważa się za nieatrakcyjną i gorszą od innych

Nerwica lękowa – jak wygląda leczenie

Na początku warto zaznaczyć, że każdy przypadek jest inny i wymaga indywidual-nego podejścia. Podstawową i zarazem najczęściej wykorzystywaną metodą lecze-nia nerwicy ogólnej oraz lękowej jest psychoterapia oraz bioenergoterapia. A tak-że odpowiednie masaże odstresowujące. Podczas sesji chory poznaje metody walki z atakami lęku i uczy się, jak odpierać negatywne myśli oraz zmienić schematy my-ślowe. Następuje również wzmocnienie systemu nerwowego. W bardziej zaawan-sowanych przypadkach koniecznością staje się wdrożenie leków ziołowych, suple-mentów lub innych preparatów uspokajających czy nasennych. Bardzo skuteczne są także wszelkie inne terapie odstresowująco – relaksacyjne.

Z uwagi na to, że nerwica nierzadko towarzyszy choremu przez wiele lat, jej leczenie jest dość długie ale też bardzo skuteczne. Najważniejsze to trafić na dobrego specja-listę, który postawi trafną diagnozę i dobierze skuteczne metody leczniczo- tera-peutyczne. Takie diagnozy oraz leczenie są bardzo często wykonywane w moim gabinecie gdyż wymaga to holistycznego podejścia do problemu.